Projekt "Fra fravær til nært nærvær"

Evaluering af projekt:

"Fra fravær til nært nærvær"

- en bonusordning for langtidsfriske medarbejdere i

Betty Sørensen Parken.


Siden 1. juli sidste år har Betty Sørensen Parken gennemført et projekt med øje for at holde fast i den gode kvalitet, som vi vil levere og den gode arbejdsplads som vi ønsker at være. Projekt, resultat, konklusion og konsekvens er at læse i det følgende.

 

Projektbeskrivelse:

En bonusordning, som gavner dig, dine kolleger, beboere, klienter, kunder, vores arbejdsmiljø og økonomiske frihed.

Formålet er at belønne langtidsfriske medarbejdere og nedbringe sygefraværet for derved at opnå øget nærvær og kvalitet i arbejdet. Herved vil borger / beboere / kunder opleve mere kontinuitet, højere grad af forudsigelighed og tryghed og ikke mindst færre aflysninger samt vikarer.

 

Bonusordningens glæder er følgende:

  • intet fravær i 6 sammenhængende mdr. - 1.500 kr., i løbet af projektåret.
  • intet fravær 12 sammenhængende mdr. - 4.000 kr., altså hele projektåret
  • i alt kan der udløses 5.500 kr. i projektåret.

 

Fravær defineres som alt fravær både egen og barn/børns sygdom og graviditetsgener.

Ordningen er også gældende, hvis man går syg hjem fra arbejde, - ex. en arbejdsdag kl. 8 - 16, hvor man går syg hjem kl. 11, registreres også som sygefravær.

 

Projekttid:

Ordningen afprøves fra 1.7.13 - 30.6.14.

 

Evaluering:

Effekten evalueres efter 12 mdr., måling på graden af fravær, brug af afløsere og bonusordningens omkostninger. Sygefraværet vil blive sammenlignet med tidligere års fravær.

 

Opgørelse af fravær og nærværbonus for 2013 / 2014.

 

Mulige modtagere af 1 års bonus:  32

Mulige modtagere af ½ års bonus: 34. ( 2 med. ansat efter 1.7.13)

 

Antal modtagere af 1. års bonus:  17 - svarende til 53 %

Antal modtagere af ½ års bonus:  23 - svarende til 68 %

Antal medarbejdere uden bonus:  11.

 

Omkostninger til bonusordning:

23 x 1500 kr. + 17 x 4000 kr. = kr. 102.500.

 

Forbrug af afløsere:

Reel opgørelse ikke muligt, idet der ikke kan adskilles ml. vikardækning til ferie, sygdom og tomgangsstillinger. Det vurderes dog at udgift til dækning af sygdomsfravær er reduceret med mere end omkostningerne til bonusordningen.

 

Udvikling af sygefravær:

2012: 11,8 %            2013:   7,7 %    2014: første halvår  3,5 %

 

1.7.12 - 30.6.13:   6,9 %

- fordelt 1.7.12 - 31.12.12:  5,6 %  og

1.1.13 - 30.06.13:  8,2 %,                     snit: 6,9 %

 

1.7.13 - 30.6.14: 4,85 %

- fordelt 1.7.13 - 31.12.13:  6,2 %  og

1.1.14 - 30.06.14:  3,5 %                      snit: 4,8 %

 

 

Konklusion:

Der har i projektåret været afholdt APV-møde med focus på fravær, hvor bonusordningen og effekten heraf, har været debatteret. Endvidere har SR-gruppen også behandles emnet ved møder gennem året. I uformelle sammenhænge har emnet ligeledes været på tale mellem medarbejdere.

Generelle meldinger har været at det er dejligt at sygefraværet har været markant faldende, da effekten er ro, sammenhæng, tryghed ved indmøde og i løbet af arbejdsdagen. Der er givet udtryk for - "det er ærgerligt, at der skal "bonusordning" til, for at kolleger kommer på arbejde".

Enkelte har givet udtryk for, at følelsen af at være "halvsløj" om morgenen og dermed fristelsen til en sygedag, er forsvundet ved at vide, at alle kolleger er på arbejde og endnu en dag uden vikarer er i vente.

Endvidere har enkelte medarbejdere valgt at bruge ferie eller afspadsering i stedet for registrering af sygefravær - naturligvis på frivillig basis. Ligeledes har flere planlagt indlæggelse, lægebesøg ol., således at dette ikke har givet fravær.

Ved nærmere analyse, har de fleste af de medarbejdere, der modtager bonus, dog ikke ændret fraværsmønster, - samme er gældende for de fleste af medarbejdere, der ikke opnår en bonus.

Det må hermed kunne siges at formålet med ordningen - at skabe kvalitet og sammenhæng i vort arbejde, nedbringe sygefraværet samt at belønne de langtidsfriske medarbejdere, er lykkes.

 

Konsekvens:

Primo juni 14 behandlede/evaluerede SU projektet - enighed om at projektets resultat godtgjorde en forlængelse af perioden med 1. år - altså samme projektindhold i perioden 1.7.14 - 30.6.15.

For at endnu flere kan få glæde af bonusordningen skal tydeliggøres at medarbejderne i stedet for sygemelding kan benytte sig af følgende muligheder:

Afspadsering, ferie. For hvem som er indbefattet omsorgs- og seniordage, kan disse også benyttes.

 

Juli 2014.